Tillämpningsbestämmelser 2018-02-04 (pdf)

Reviderad 2018-02-04

Anmälan om plats för barnomsorg

Förskolan

Förskolan är till för barn i åldrarna ett till fem år. Vi strävar efter att skapa kontinuitet i barnets utveckling och de sociala relationerna. I förskolan ska barnet möta vuxna som ser varje barns kompetens och möjligheter. Förskolan styrs av läroplanen för förskolan – Lpfö 98 (rev 2016) och skollagen samt fastlagda kommunala riktlinjer.

Öppettider

Förskolan är öppen mellan 06.00 och 18.30 om det finns behov av tillsyn enligt lämnat schema.

Anmälan om tillsynsbehov

Anmälan om plats sker till köansvarig. Det görs på särskild blankett som finns på hemsidan www.forskolanfriskus.se eller via e-post.

Kö till Friskus

Friskus har en egen kö. Syskon till barn vid förskolan ska ges förtur till lediga platser. Intagning sker med hänsyn till de redan inskrivna åldersgrupperna för att få en så jämn åldersfördelning som möjligt. Kön hanteras enligt Riktlinjer för köhantering vid Förskolan Friskus.

Barn med behov av särskilt stöd

För de barn som har särskilt behov av stöd och som därför har rätt att delta i förskolan enligt Skollagen kap 8 §§ 7 och 16, ska deltagandet vara kostnadsfritt 15 timmar per vecka. Sådant behov kartläggs genom utredning av specialpedagog. För barn i behov av särskilt stöd gäller att kommunalt beslut om särskilt anslag skall vara fattat före barnet placeras i förskolan.

Barnets närvaro

Förskolans ansvar

För barn på förskolan övergår ansvar från vårdnadshavare till förskolan när barnet kommer till förskolan och vårdnadshavaren i kontakt med personalen överlämnar barnet. Vid hämtning av barn övergår ansvaret från förskolan till vårdnadshavare när föräldern anländer till förskolan och i kontakt med personal meddelar att barnen hämtas. Om någon annan än vårdnadshavare hämtar barn ska detta meddelas till personalen på förskolan i förväg.

Schema

Barnets tid i verksamheten styrs av föräldrarnas arbete, studier och restider. På schemablanketten anges när barnet lämnas på morgonen tills det att det hämtas. Kortare frånvaro under schemaperioden kan inte kompensera längre närvaro under resten av schemaperioden. Missad tid kan inte återfås.

Barn vars föräldrar är arbetslösa

Barn till föräldrar som är arbetslösa har rätt att delta i förskoleverksamhet 15 timmar/vecka. Tiden för placering bestäms i samråd med förskolan. Platsen får behållas med ordinarie schema en månad efter första arbetslösa dagen. Anmälan om arbetslöshet lämnas skriftligt till förskolan första dagen som arbetslös. Barn till arbetslösa är lediga under veckorna 27-32 samt jullov.

Barn vars föräldrar är föräldralediga

Vid föräldraledighet har du rätt att behålla platsen för ditt barn med ordinarie schema en månad efter beräknat förlossningsdatum. Barn mellan ett och fem år har därefter rätt till 15 timmar/vecka. För barn mellan 1-3 år tillämpas ordinarie barnomsorgstaxa, tills september månad året som barnet fyller 3 år. Tiden för placering bestäms i samråd med förskolan. Barn till föräldralediga är lediga under veckorna 27-32 samt sportlov, påsklov, höstlov och jullov.

Barnets närvaro vid förälders tillfälliga ledighet

Huvudregeln är att det är under den tid du arbetar eller studerar som barnet finns i vår verksamhet. Du kan komma överens med förskolan om att barnet får utnyttja sin plats om du tillfälligt är ledig eller har semester någon enstaka dag. Under förälders huvudsemester är barnet alltid ledigt.

Allmän förskola

Allmän förskola gäller för barn från och med tre års ålder. Detta innebär rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola per vecka under perioden september till maj med början september det år barnet fyller tre år. Allmän förskola följer skolåret och barn med allmän förskoleplats är lediga under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov.

Försäkring

Barn på förskolan Friskus är olycksfallsförsäkrade genom Vaggeryds kommuns gruppförsäkring för barn i kommunen. För mer information se vaggeryd.se.

Vid sjukdom

För att undvika smittspridning ska barnet vara hemma vid sjukdom. Friskus följer 1177:s rekommendationer när det gäller sjukdom och läkemedelsgivning. När vårdnadshavare är hemma med ett sjukt barn får syskon vara på förskolan mellan kl 9-14, men visa hänsyn mot både personal och de andra barnen på förskolan vid smittsamma sjukdomar. Krävs annan lösning så bestäms detta i samråd med personal.

Förkylning

Allmäntillståndet avgör om barnet kan vara på förskolan eller inte. Barnet kan vara piggt hemma men inte orka med en dag på förskolan. Vi skickar därför hem barn som vi anser inte orkar med verksamheten på förskolan, även om barnet inte har feber.

Magsjuka

Vid magsjuka ska barn som har föräldrar eller syskon som är sjuka inte vara på förskolan. Efter sjukdom ska barnet vara symptomfritt två dagar innan det återkommer till förskolan.

Löss

Vid löss hålls barn och syskon hemma till dess behandling är påbörjad.

Att ge läkemedel

Tillfällig medicin ges inte av förskolans personal. Med tillfällig medicinering avses medicin som ges under kortare period än tio dagar. Vid all medicinering ska ett skriftligt intyg skrivas på förskolan. Intyget är framtaget av Region Jönköpings Län. Intyget finns på förskolan.

Beräkning av avgift

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Med hushåll räknas ensamstående och gifta/sammanboende eller folkbokförda på samma adress. Med inkomst avses alla intäkter/förmåner som du betalar skatt på.

Regler vid gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad för barnet/barnen med ej sammanboende föräldrar ska barnomsorgsavgiften baseras på inkomsten i det hushåll där barnet/barnen är folkbokförd. Om barnen bor växelvis hos båda föräldrarna bör föräldrarna ha delad barnomsorgsräkning. Avgiften baseras på respektive hushålls inkomst. Den sammantagna avgiften för platsen ska inte överstiga maxtaxan. Om ovanstående två stycken inte är tillämpliga på det enskilda fallet kan individuell prövning göras för att fastställa på vilka grunder avgift ska betalas. Styrelsen beslutar i dessa ärenden.

När en familj har flera barn räknas som första barn det yngsta barnet i verksamheten.

Avgiften beräknas enligt följande:

Första barnet: 3% av bruttoinkomst, max 1382 kr
Andra barnet: 2% av bruttoinkomst, max 922 kr
Tredje barnet: 1% av bruttoinkomst, max 461 kr
Fjärde barnet: 0% av bruttoinkomst

Avgift tas ut 12 månader om året.

Avgiftsreducering allmän förskola

För barn som har behov av tillsyn mer än 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 3/8 under tiden september till maj från och med det år barnet fyller tre år. För tiden juni, juli och augusti debiteras ordinarie avgift.

Allmän förskoleplats

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Detta innebär att barn med allmän förskoleplats 525 timmar per läsår eller 15 timmar per vecka under tiden september till maj är avgiftsfri.

Inkomstuppgift

Föräldrarna är skyldiga att lämna inkomstuppgift för hushållets inkomster. Så snart hushållet får förändrad inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas. Om inkomstuppgift inte lämnas beräknas avgiften enligt maxbelopp.

Inbetalning

Avgiften betalas in på Friskus bankkonto vid slutet av innevarande månad utan avisering. Avgiften aviseras till föräldrarna en gång per termin.

Reducering av avgiften

Har barnet ledigt minst 4 sammanhängande veckor under perioden juni- augusti reduceras avgiften med en månad. Uppgifter om ledighet skall vara Friskus tillhanda före utgången av april månad. Avgift betalas inte vid månadsskiftet juli/augusti.

Platsen i barnomsorgen betraktas som abonnemang och därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sina dagar.

Utvecklingsdagar

Personalen ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar, verksamheten kan därför stänga upp till tre dagar per kalenderår. Friskus meddelar i god tid när förskolan är stängd och det innebär ingen reducering av avgiften.

Inskolning

Inskolningen för förskolebarn är en till två veckor. För inskolning debiteras inte någon avgift.

Platsens upphörande

Avstängning av plats

Om avgiften inte betalas trots krav, kommer avstängning av platsen att ske. Normala kravåtgärder kommer att fullföljas.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats skall lämnas skriftligt till Friskus tre månader innan sista närvarodag. Vid övergång från barnomsorg till förskoleklass upphör barnets plats på förskolan automatiskt 31 juli samma år.

Föräldrarnas delaktighet

Att vara förälder på förskolan innebär att vara vaktmästare enligt ett rullande schema, samt att vara aktiv på höst och vårstädning på förskolan. Lista på vad det innebär finns i hallen på förskolan.

En gång i månaden har personalen planeringsdag, då föräldrarna ansvarar för verksamheten. Tiderna delas lika mellan familjerna oavsett hur många barn familjen har på förskolan. Planeringsdagarna anslås på anslagstavlan på förskolan. Den familj vars namn står först på listan inför aktuell fredag stämmer av barnens schema med personalen. Den ansvariga familjen kontaktar övriga familjer som arbetar den aktuella fredagen senast en vecka före planeringsdagen. För att personal och föräldrar ska vet hur dagen planeras ska tider antecknas på lista i hallen på förskolan. Fyra familjer ansvarar för dagen tillsammans, från kl 8 till stängning.

Enligt lag är den som driver en förskoleverksamhet skyldig att begära utdrag ur polisregistret för den som är verksam i förskolan, därmed ska alla föräldrar lämna in utdrag ur belastningsregistret en gång årligen.

Förskolan bygger på att föräldrarna är aktiva. Vi har ett flertal grupper eller områden som kräver engagemang. Varje förälder anmäler sig till dessa utifrån intresse.

Varje förälder får skriva under sekretessbestämmelser. Informationsbladet om sekretess i förskolan kommer från vår arbetsgivarorganisation, och delas ut vid förskolestart.